About Us

 

About Us

Founded in 1991 the Polish Association for the Study of English (PASE), a non-profit-making organisation, member of the European Society for the Study of English (ESSE), is an association of Polish scholars whose research and academic activities concern the study of English in all its aspects, including  literatures in English, the cultures of English-speaking countries, linguistics and the methodology of English language teaching.

We encourage and support lasting multidisciplinary cooperation between and among individual scholars as well as English Departments in Poland – and Europewide. The activities of PASE are designed to foster the development of academic contacts among researchers within English studies in Poland and abroad.

Our activities include:

  • organizing workshops, seminars and symposiums as well as  annually-held conferences featuring all aspects of English studies;
  • working in partnership with other ESSE member organisations;
  • providing funding for research visits of PASE members;
  • publishing a scholarly journal Polish Journal of English Studies;
  • participating in the work of competition boards of ESSE awarding  prizes to books about English studies, bursaries and book grants.

O Nas

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Języka Angielskiego (PASE – Polish Society for the Study of English) jest organizacją członkowską europejskiego stowarzyszenia ESSE (European Society for the Study of English), zrzeszającego podobne organizacje działające w wielu krajach Europy. Do PASE należą angliści, których zainteresowania badawcze i działalność naukowa dotyczą głównych aspektów studiów anglistycznych – literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego.

 

Działalność PASE koncentruje się na wspieraniu indywidualnej współpracy między anglistami, a także szerszej współpracy między anglistykami w Polsce i w Europie, w celu budowania i umacniania kontaktów naukowych.

 

W zakres działalności PASE wchodzi

  • organizacja warsztatów, seminariów, sympozjów oraz corocznych konferencji, których tematyka dotyczy wszelkich aspektów studiów anglistycznych;
  • współpraca z analogicznymi organizacjami narodowymi zrzeszonymi w ESSE;
  • finansowanie członkom PASE zagranicznych wyjazdów badawczych i kwerend;
  • publikacja czasopisma naukowego Polish Journal of English Studies;
  • uczestnictwo w pracach komisji konkursowych ESSE przyznających nagrody za książkowe publikacje naukowe poświęcone wszystkim dziedzinom studiów anglistycznych, a także przydzielających stypendia i granty na zakup książek.