Statut PASE

Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej” i dalej będzie zwane w skrócie “Stowarzyszeniem”.
§2.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§3.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
§4.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§5.
Stowarzyszenie działa w ramach europejskiego stowarzyszenia “European Society for the Study of English”
Cele i sposoby realizacji
§6.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) współpraca i wymiana doświadczeń między polskimi nauczycielami akademickimi Filologii Angielskiej;
b) utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami anglistycznymi w Europie w ramach organizacji europejskiej.
§7.
Sposoby realizacji obejmują:
a) organizowanie spotkań i konferencji przez poszczególne ośrodki anglistyczne w Polsce;
b) rozwijanie kontaktów między ośrodkami anglistycznymi w Polsce, wymiana informacji;
c) współpracę naukową i dydaktyczną;
d) współpracę z ośrodkami anglistycznymi w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich;
e) działalność popularyzatorską;
f) działalność wydawniczą.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w ośrodkach anglistycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§9.
Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
§10.
Członkowie mają prawo
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§11.
Członkowie mają obowiązek:
a) aktywnie realizować cele Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.
§12.
Ustanie członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi;
b) wykluczenie przez Zarząd za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz;
c) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz zalegania z opłatą zadeklarowanej składki członkowskiej pomimo upomnienia na piśmie.
§13.
Decyzję w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka podejmuje Zarząd w postaci uchwały.
§14.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
Władze Stowarzyszenia
§15.
Władze naczelne Stowarzyszenia są wybierane na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§16.
Kadencja władz naczelnych stowarzyszenia trwa 3 lata.
§17.
Władze naczelne Stowarzyszenia mogą dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§18.
Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, jako najwyższa władza;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§19.
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd powiadamia wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
§20.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) opracowywanie i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;
c) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składki członkowskiej;
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie szczegółowych zasad uczestnictwa w jego obradach;
f) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
g) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
§21.
W skład Zarządu wchodzą:
a) prezes;
b) zastępca prezesa;
c) sekretarz;
d) skarbnik;
e) członkowie, których liczbę ustala Walne Zebranie Członków.
§22.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub innego upoważnionego przez niego członka Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
§23.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz dwóch członków.
§24.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.
§25.
Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
§26.
Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
§27.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§28.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§29.
Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie;
b) wpływy z działalności statutowej;
c) dotacje i darowizny.
§30.
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie jego prezes i skarbnik lub łącznie dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§31.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§32.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, która to uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.