PASE

Polish Association for the Study of English is an association of Polish scholars whose research and academic activities concern the study of English in all its aspects.

Statute

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej” i dalej będzie zwane w skrócie “Stowarzyszeniem”.

§2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§5. Stowarzyszenie działa w ramach europejskiego stowarzyszenia “European Society for the Study of English”.

Cele i sposoby realizacji

§6. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

a) współpraca i wymiana doświadczeń między polskimi nauczycielami akademickimi Filologii Angielskiej;
b) utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami anglistycznymi w Europie w ramach organizacji europejskiej.

§7. Sposoby realizacji obejmują:

a) organizowanie spotkań i konferencji przez poszczególne ośrodki anglistyczne w Polsce;
b) rozwijanie kontaktów między ośrodkami anglistycznymi w Polsce, wymiana informacji;
c) współpracę naukową i dydaktyczną;
d) współpracę z ośrodkami anglistycznymi w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich;
e) działalność popularyzatorską;
f) działalność wydawniczą.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§8. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w ośrodkach anglistycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§9. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§10. Członkowie mają prawo:

a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§11. Członkowie mają obowiązek:

a) aktywnie realizować cele Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

§12. Ustanie członkostwa następuje przez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi;
b) wykluczenie przez Zarząd za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz;
c) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz zalegania z opłatą zadeklarowanej składki członkowskiej pomimo upomnienia na piśmie.

§13. Decyzję w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka podejmuje Zarząd w postaci uchwały.

§14. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia

§15. Władze naczelne Stowarzyszenia są wybierane na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§16. Kadencja władz naczelnych stowarzyszenia trwa 3 lata.

§17. Władze naczelne Stowarzyszenia mogą dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§18. Władzami stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków, jako najwyższa władza;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§19. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd powiadamia wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.

§20. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) opracowywanie i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;
c) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składki członkowskiej;
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie szczegółowych zasad uczestnictwa w jego obradach;
f) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
g) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.

§21. W skład Zarządu wchodzą:

a) prezes;
b) zastępca prezesa;
c) sekretarz;
d) skarbnik;
e) członkowie, których liczbę ustala Walne Zebranie Członków.

§22. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub innego upoważnionego przez niego członka Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§23. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz dwóch członków.

§24. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

§25. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§26. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

§27. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie;
b) wpływy z działalności statutowej;
c) dotacje i darowizny.

§30. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie jego prezes i skarbnik lub łącznie dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§31. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§32. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, która to uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.